குரல் மற்றும் கிதார் ஒரு மோக் கிறிஸ்துமஸ் கரோல்

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

கவின் எவர்ட்டின் “எ மோக் கிறிஸ்மஸ் கரோல்” என்ற கவிதை அமைத்தல் - கிறிஸ்மஸின் பொருள் முற்றிலும் பொருள்முதல்வாதத்தில் புதைந்துள்ளது, ஆனால், ஏய், அதை அனுபவிப்போம்….
மியூசிகானியோ பக்கத்தில் உள்ள ஒலி மாதிரி இசையமைப்பாளரால் செய்யப்படுகிறது