ஐ.சி.என்.எஸ் செல்சஸ் மற்றும் கிட்டாரில் சமாதானமாக மிதப்பது

  • இங்கே வாங்குங்கள்: Musicaneo

விளக்கம்

ஒரு கருப்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்ட அமைதியான மூவரும் (கிட்டார் துணையுடன் 2 சமமான மெல்லிசைக் கருவிகள்)
முதலில் "அலுன்ஸ் கவிதைகள் வரிசைமுறை" இன் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது.
அசல் கருப்பொருளில் பல்வேறு வேறுபாடுகள் உள்ளன.