பஸ்ஸோன் மற்றும் கிதார் ஐந்து D டோரியன் எண் 2 இல் ஸ்கெட்ச்

விளக்கம்

மேலும் விவரங்களுக்கு பின்பற்றவும்.