నన్ను సంప్రదించండి

HI, నేను డేవిడ్ సొలొమన్స్ ఉన్నాను, మరియు గతంలో 50 కంపోజిషన్లు మరియు ఏర్పాట్లు గురించి వ్రాసాను - లిరికల్, టోనల్, నయా-క్లాసికల్, మోడల్, ఫన్నీ, వ్యంగ్య, మతపరమైన, విచారకరమైన మరియు విచారంగా - అనేక రకాల సంగీతకారులకు.

మీ మనసులో ఏది మంచిదో, చెడ్డదా అని మాకు చెప్పండి .... మేము కస్టమర్ అభిప్రాయాన్ని ప్రతిస్పందించి, మీ నుండి వినడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము!