వాయిస్ మరియు గిటార్ కోసం బంట్ సిండ్ స్కోన్ డై వోల్డర్ (జర్మన్ ఫోల్సాంగ్)

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo

టెండర్‌ వివరణ

శరదృతువు గురించి జర్మన్ ఫోల్సాంగ్
ఫైలు D, F, A మరియు C మేజర్లలో సంస్కరణను కలిగి ఉంది, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే మరియు జర్మన్ మాట్లాడే వెర్షన్లలో గిటార్ తీగ పేర్లతో
ఫ్రెట్‌బోర్డ్ గైడ్‌లను ఇష్టపడేవారికి నేను వాటితో సంస్కరణలను కూడా చేర్చాను.
మ్యూజియానియోపై ధ్వని నమూనా - ఎఫ్ మేజర్‌లోని 1 పద్యం ఏర్పాటు చేసినవారు పాడారు