కమ్, సిర్రా జాక్, హో! వందల కోసం

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo
వర్గం:

టెండర్‌ వివరణ

వీల్కేస్ మూడు భాగాల మేడ్రిగల్ యొక్క వాయిద్య అమరిక "కమ్, సిర్రా జాక్, హో! కొంత పొగాకు నింపండి ”
(పునరుజ్జీవనం యొక్క "అమాయక" రోజుల్లో వ్రాశారు, వారు పొగాకు ప్రమాదాల గురించి కొద్దిగా తెలుసు).
రెండవ పద్యం నేను గాత్రాలు రౌండ్ మారారు, అసలు టాప్ ట్యూన్ దిగువ వాయిస్ ఇవ్వడం మరియు సామరస్యం లో కొన్ని గమనికలు మార్చారు.