డ్రంటెన్ ఇమ్ అన్టర్లాండ్ - వాయిస్ అండ్ గిటార్

  • ఇక్కడ కొనుగోలు చేయండి: Musicaneo

టెండర్‌ వివరణ

సులభమైన గిటార్ తీగలతో, శ్రావ్యమైన వాయిద్యం లేదా వాయిస్ కోసం జర్మన్ జానపద పాటల సరళమైన ఏర్పాట్ల నుండి 1 లేదు.
కీలు ఎఫ్, బి ఫ్లాట్, సి మరియు జి (ఇంగ్లీష్ మరియు జర్మన్ శైలులలో తీగ పేర్లతో మరియు కోపంతో ఉన్న చిహ్నాలతో) - అన్నీ కలిసి జిప్ ఫైల్‌లో