Một chút ABC của thời Phục hưng

Ban đầu đây là một bộ sưu tập các biến thể cho sáo và guitar được sắp xếp cho Robert Billington và René Gonzalez
dựa trên các bài hát 6 của Attaingnant / Claude Gervaise, Gabriel Bataille và Claudin de Sermisy.

Dưới đây là video ba đoạn trong A Little ABC of the Renaissance
Biến thể trên Tourdion - Claude Gervaise
Reve-Je - Bataille
Biến thể trên J'attends Secours - Claudin de Sermisy

Kể từ đó, tôi đã mở rộng tiết mục, chỉ một chút thôi!

Sáo với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Máy ghi âm với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Sáo alto với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Clarinet với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Saxophone saxophone với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Cor anglais với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Bassoon với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Violin với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Viola với guitar, với đàn hạc hoặc với piano

Cello với guitar, với đàn hạc hoặc với piano