પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું

કોમ્પલેઇન પર અમારા પિતા

2nd ઓગસ્ટના રોજ 2019 પર કંપ્લાઈન માટેનું સંગીત સેન્ટ જેમ્સ એપીસ્કોપલ ચર્ચ લcનકાસ્ટર, પેન્સિલવેનિયા, મારા સુયોજનો સમાવેશ થાય છે ભગવાન પ્રાર્થના વિલિયમ રાઈટ હેઠળ.