ទាក់ទងមកខ្ញុំ

HI, ខ្ញុំជា David Solomons ហើយជាងអតីតកាល 50 ឆ្នាំខ្ញុំបានសរសេរអំពីការរៀបចំនិងការរៀបចំ 4,000 - អត្ថបទចម្រៀងសូរចរចាបែបថ្មីកំប្លែងតុក្កតាសាសនាតានតឹងចិត្ដនិងសោកសៅសម្រាប់តន្រ្តីករគ្រប់ប្រភេទ។

ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលជាគំនិតរបស់អ្នកល្អឬអាក្រក់ ... ។ យើងឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់របស់អតិថិជនទាំងអស់ហើយរង់ចាំស្តាប់ពីអ្នក!